Det finns många möjligheter för affärsmodeller som satsar på att förlänga ett plaggs aktiva liv, antingen via samma användare eller konsekutiva användare. Fler och fler alternativa affärsmodeller dyker upp på marknaden, men dessa företag står också inför ett antal ekonomiska, juridiska och kapacitetshinder som de behöver övervinna för att kunna expandera från nisch till mainsteam. Regeringen kan hjälpa företag att övervinna dessa hinder genom antagande av politiska instrument. I denna rapport valdes tio potentiella instrument ut som alla gör det möjligt att övervinna dagens hinder och utvärderades därefter. Några av instrumenten skulle behöva lagförändringar, andra är ekonomiska eller informationsbaserade.

Resultaten visade att det inte finns någon specifik nyckelåtgärd som både skulle ha stor inverkan, och samtidigt vara relativt lätt att bli accepterad och implementerad. Intressenterna fann emellertid följande instrument mest gynnsamma:

• Minskad moms för återanvändning, delning, second-hand, reparation, leasing
• Stöd för second-hand i centrala fraktcentraler
• Uppstarta övergångsfinansiering och statligt stödda kunskapshubbar
• Lönebidrag riktade på dessa modeller

Alla dessa instrument kan utföras på nationell eller lokal nivå i Sverige, snarare än att vara lämpligare på EU-nivå. Dessutom finns det stark synergieffekt och kompatibilitet mellan instrumenten. Levererat som ett paket kunde de tillsammans ge ett betydande stöd till affärsmodeller för att förlänga ett plaggs livstid.

Studien har gjorts av David Watson och Anja Charlotte Gylling på PlanMiljø och Philip Thörn på IVL.

Läs hela rapporten här:  Business models extending active lifetime of a garment

TwitterFacebookEmail