En ny rapport visar att styrmedlen obligatoriskt producentansvar och avgift för användning jungfruliga råvaror har stora positiva effekter på fiber-till fiber återvinning samt övergripande återvinning av textilier. Forskare ser behov av att designa ett potentiellt EPR system så att både uppströms och nedströms förbättringar kan uppnås. Ett system med en avgift på användning av jungfruliga råvaror skulle bidra till att sluta kretsloppet för textilier.

Elander_front_report

Läs kort summering av rapporten här.
Läs hela rapporten här.

Mistra Future Fashion presenterar en ny rapport “impact assessment of policies promoting fiber-to-fiber recycling of textiles”, som utförts av forskningspartnerna IVL Svenska Miljöinstitutet, Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) och PlanMiljø. Ett obligatoriskt producentansvar för textilier och ett system med avgifter för användning av jungfruliga råvaror har utvärderas med hänsyn till det svenska sammanhanget och den svenska modebranschen. Båda styrmedlen visar stora positiva effekter på att främja fiberåtervinning av textilier och bidra till cirkulära flöden av textilavfall. Rapporten presenterar en omfattande bedömning av hur de två styrmedlen bidrar till åtta mål. I ett producentansvar ansvarar producenterna för miljöpåverkan av sina produkter under hela livscykeln. Råvaruavgiften är en dubbelriktad åtgärd med producentavgifter för användning av jungfrulig fiber och återbetalningar baserade på andel användning av återvunna textilfibrer.

Rapporten syftar till att bredda den aktuella diskussionen och omfattningen av potentiella politiska åtgärder inom textilområdet. Naturvårdsverket föreslår ett obligatoriskt producentansvar för textiler som ett av två alternativa styrmedelsalternativ för hantering av textilavfall (september 2016). Förslaget fokuserar emellertid huvudsakligen på förbättringar i nedre delen av textilkedjan. Forskarna uppmanar att inkludera ytterligare element i ett obligatoriskt producentansvar för textilier för att bättre ta tillvara potentialen i ett producentansvar att generera uppströmsförbättringar som design, produktion och användningskrav och bidra till ökad efterfrågan på återvunna textilfibrer.

Effektbedömningen har gjorts avseende förväntade effekter på följande åtta mål: 1) ökad insamling av använda textilprodukter, 2) ökad återanvändning av använda textilprodukter, 3) ökad total återvinning av använda textilprodukter, 4) ökad fiberåtervinning av använda textilprodukter, 5) förebyggande av farliga/oönskade kemikalier i textilprodukter, 6) utveckling av tekniker för sortering och (fiber-till-fiber) återvinning av textilier, 7) ökad transparens för materialflöden, 8) förbättrad design för fiberåtervinning.

Vidare framgår att ett obligatoriskt producentansvar har samma eller större positiva effekter på alla åtta mål jämfört med råvaruavgiften. Ett obligatoriskt producentansvar ger möjlighet att integrera en rad (kombination) av kompletterande politiska åtgärder, medan råvaruavgiften bör kompletteras med ytterligare politiska åtgärder för att uppnå alla målen.

För mer information:
Maria Elander, IVL Svenska Miljöinstitutet, +46 10788 66 56, maria.elander@ivl.se
Sigrid Barnekow, Mistra Future Fashion, +46 703955468, sigrid.barnekow@mistrafuturefashion.com

TwitterFacebookEmail