Inom tema 4, hur man ökar textilfiberåtervinningen har teamet på IIIEE och IVL gjort ett grundligt arbete vid bedömningen av policyalternativ som möjliggör en utveckling mot att mer textilier samlas in, sorteras och återvinns. En av dessa styrmedel är baserad på EPR, Extended Producer Responsibility, sk producentansvar. I en nyligen presenterad Mistra Future Fashion rapport presenteras en grundlig beskrivning av ett EPR-system, följt av en bedömning.

Rapporten syftar till att presentera en konkret bild av ett EPR för textil- och modeindustrin, skräddarsydd för det svenska samhället. Idag har många intressenter blandade känslor gentemot EPR och uttrycker att det i hög grad beror på planens utformning, att den bör ta hänsyn till alla intressenters intressen, och fokus bör inte bara vara på livscykeln nedströms, det vill säga avfallshanteringen, men också uppströms i livscykeln för att ta itu med problemen tidigare i processen. Att få den fullständiga bilden är dock inte en lätt uppgift och det måste tas hänsyn till många parametrar, såsom finansieringsmekanismer, konsumenternas bekvämlighet, produktens och marknadens egenskaper och relevanta aktörers intressen. Det skissade EPR-systemet syftar till att hjälpa intressenterna att få en djupare förståelse för dess potentiella innehåll och effekter. Forskarna som deltagit i arbetet med bedömningen är Naoko Tojo vid IIIEE och Maria Elander vid IVL. För att lära dig mer om det EPR-systemet, se den här länken eller kontakta Naoko Tojo direkt.

TwitterFacebookEmail